Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania

Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) wspieranie, popularyzacji i promocji twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzinach sztuki;
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
4) tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła artystycznego, ludowego i stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz grup środowiskowych i obywatelskich;
5) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie innowacyjnych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
6) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacji ruchowej;
7) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego;
8) prowadzenie działalności metodycznej polegającej na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym;
9) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;
10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;
11) współpraca ze świetlicami funkcjonującymi na terenie gminy, finansowanymi z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi;
12) administrowanie i gospodarowanie użyczonymi budynkami:
- Gminne Centrum Kultury w Łajskach;
- Dom Ogrodnika w Michałowie-Reginowie;
13) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 7 punkt 3.5.
14) prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania bibliotek należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) pełnienie funkcji informacji biblioteczno – bibliograficznej;
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
5) współdziałanie Miejską i Powiatową Biblioteką w Legionowie, pełniącą funkcję biblioteki powiatowej, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Wieliszew;
6) biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Wieliszew;
7) administrowanie i gospodarowanie budynkami i pomieszczeniami Biblioteki i Filii;
8) prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa.
3. Ośrodek może prowadzić działalność w zakresie:
1) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych i wideo;
2) prowadzenie kursów języków obcych oraz gry na instrumentach, zajęcia plastyczne i artystyczne;
3) organizowanie imprez własnych i zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
4) świadczenie usług gastronomicznych;
5) wynajmowanie i wydzierżawianie administrowanych pomieszczeń i budynków, w celu maksymalnego wykorzystania obiektów, pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej, a dochody przekazywane są Gminie Wieliszew.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.09.2020 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2020 r., godz. 12.09Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 4822 razy.